یافتن محصولات و سرویس ها

Memory
CPU
Storage
Transfer
Cloudians 1GB
شروع از
$9.00 USD ماهانه
1GB
1 Core
40GB SSD
2TBCloudians 2GB
شروع از
$15.00 USD ماهانه
2GB
2 Core
60GB SSD
3TBCloudians 4GB
شروع از
$30.00 USD ماهانه
4GB
2 Core
100GB SSD
4TBCloudians 8GB
شروع از
$60.00 USD ماهانه
8GB
4 Core
150GB SSD
5TB